INSURANCE SERVICE
Úvod | Druhy pojistných událostí | Řešení pojistných událostí | Fotogalerie | Kontakt | Vstup | Ostatní
ÚVOD

Vítejte na stránkách webové prezentace pojišťovacího makléře MVDr.Ing.Švantnera Stanislava, který se zabývá činnostmi spojených s řádným vyřízením pojistných událostí za klienta a to zejména:

  • Adekvátním pojistným plněním, na které má pojištěný z pojistné smlouvy právní nárok.
  • Dokumentací a prokázáním skutečně vzniklé škody a to přímé škody a nepřímé škody, která byla způsobena nebo zaviněna v konkrétní pojistné smlouvě definovaným pojištěným vlivem.
  • Pojistně právním poradenstvím v postupu vůči pojistiteli, který odmítl nebo odmítá poskytnout pojistné plnění z pojistné události, na které má pojištěný nárok.
  • Odborná konzultace s vrcholnými odbornými pracovišti v České republice, v jednotlivých oborech, jež se přímo nebo nepřímo vztahují ke konkrétním pojistným událostem.
  • Konzultace ve vztazích k riziku, ke kterému může v průběhu pojištění dojít.
  • Zastupováním klienta ve věcech pojistných událostí před orgány státní správy.
  • Odborná pomoc při vypracovávání odborných posudků, odborných vyjádření, potřebných k prokázání skutečné škody vzniklé pojištěným vlivem.

Základním kritériem pro efektivní řešení a úspěšného vyřešení pojistné události je  pojistná smlouva a to zejména ve všech svých vztazích k Všeobecným pojistným podmínkám a Smluvním ujednáním jednotlivých pojistných smluv. Nenechte se při sjednávání pojistných smluv ze strany obchodních zástupců pojišťoven, popřípadě smluvních partnerů pojišťoven, přesvědčit k uzavření pojistné smlouvy jen vzhledem k výšce pojistné částky, ale volte hlavně kritérium kvality pojistné smlouvy, způsobem likvidace pojistné události v případě vzniku pojistné události a přístupu pojišťovny k Vám jako pojištěnému. Berte na vědomí skutečnost, že obchodní partner, který s Vámi uzavírá pojistnou smlouvu v případě vzniku nahodilé pojistné události nebude zajišťovat likvidaci pojistné události. Berte v úvahu, že likvidací pojistných událostí zajišťují různě kvalifikovaní a to méně nebo více, likvidátoři jednotlivých likvidačních úseků pojišťoven, kteří si nejasně definované termíny pojistných smluv mohou vyložit individuálně a to většinou ve prospěch pojišťovny. Dále je  nutné při uzavírání pojistné smlouvy brát na vědomí, že kvalitní pojistná smlouva Vám  pokrývá spektrum rizik, které působí na Váš majetek, zdraví popř. vztahy, které vyplývají z Vaší odpovědnosti za škody v každém okamžiku reálného času a je nutné tyto pojistné události najít, definovat a požadovat je po pojišťovně, ve skutečné výši, tak jak je způsobil pojištěný vliv formou pojistné události.

| © 2006 | Švantner | b23 © | Created by DesD © 2006 |